Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


3. Ερωτήσεις για τα πρωτόκολλα

Βασικές επισημάνσεις:
-Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν δίδονται από τον γράφοντα με βάση την προσωπική του εμπειρία, εκτίμηση, ανάλυση και ερμηνεία και δεν διεκδικεί το αλάθητο. Δεν πρέπει να θεωρούνται δεσμευτικές και οριστικές εκτός και αν επιβεβαιώνονται από επίσημους φορείς.
-Ερωτήσεις, διευκρινήσεις αλλά και διορθώσεις είναι πάντα καλοδεχούμενες στο info@sarrisg.gr και  με την φόρμα επικοινωνίας του site.
-Η σειρά παρουσίασης δεν αντιστοιχεί στην σπουδαιότητα.
-Από την ροή και το περιεχόμενο των ερωτήσεων που λαμβάνει ο γράφων και ανάλογα με την επεξεργασία τους μπορεί να προκύπτουν αλλαγές και βελτιώσεις σε παλαιότερες απαντήσεις
-Με βάση τις οδηγίες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (τώρα ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) σχετικά με τους ελέγχους που θα κάνει κατά την παραλαβή της ΥΔΕ, δεν θα ελέγχει το τεχνικό περιεχόμενο των πρωτοκόλλων ελέγχου. Όμως ΠΡΟΣΟΧΗ, το περιεχόμενο τους αυτό μπορει να ελεγχθεί οποτεδήποτε με βάση τον πρόσφατο Νόμο 3982.

Γιώργος Σαρρής

 

3.1 Αν σε αρχικό έλεγχο ή επανέλεγχο δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας τι γράφουμε στις δοκιμές και στις μετρήσεις στο πρωτόκολλο;
Απάντηση:
Προτείνεται να επισημαίνεται στο αρχικό πρωτόκολλο ποιές από τις δοκιμές και τις μετρήσεις δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν και ότι για την ολοκλήρωση τους ακολουθεί συμπληρωματικό το οποίο θα γίνει μετά την ηλεκτροδότηση.
Για να ολοκληρωθούν τυπικά και ουσιαστικά οι έλεγχοι και οι μετρήσεις οι οποίες δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν, προτείνεται η δημιουργία ενός συμπληρωματικού πρωτοκόλλου το οποίο να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του αρχικού πρωτοκόλλου που είχε κατατεθεί, αλλά και τα αποτελέσματα των δοκιμών και των μετρήσεων  που έγιναν μετά την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης. Το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να υπογράφεται (όπως και το πρώτο) και από τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη της εγκατάστασης  και να υποβάλλεται (μόνο αυτό) από αυτόν, στο αρχείο που έχει κατατεθεί η ΥΔΕ (στην ΔΕΗ προς το παρόν). 
Για να μπορεί ο διαχειριστής του αρχείου αυτού να αντικαταστήσει το πρώτο υποβληθέν πρωτόκολλο με το νέο χωρίς να δημιουργείται αντίφαση με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο βασικό έγγραφο (σελίδες στα Πρωτόκολλο(α)) και στην έκθεση παράδοσης της ΥΔΕ (Πρωτόκολλο ελέγχου Νο…), προτείνεται το συμπληρωματικό αυτό πρωτόκολλο να διατηρεί την ίδια αρίθμηση με το πρώτο, αλλά να έχει μια εμφανή ένδειξη ότι είναι συμπληρωματικό, γιατί  ολοκληρώθηκε μετά την ηλεκτροδότηση. Για το αρχείο του συντάκτη της ΥΔΕ προτείνεται να διατηρούνται αντίγραφα και από τα δύο πρωτόκολλα (πρώτο και συμπληρωματικό) με τις υπογραφές.
Επισήμανση: Τα παραπάνω είναι προσωπικές προτάσεις οι οποίες προκύπτουν από ερμηνεία της νομοθεσίας.

3.2 Σε ποιές περιπτώσεις χρειάζονται και τα δύο πρωτόκολλα (κατά ΕΛΟΤ HD 384 & κατά ΚΕΗΕ);
Απάντηση:
Αν ένα μέρος της ελεγχόμενης εγκατάστασης έχει κατασκευαστεί με βάση τον ΚΕΗΕ και το υπόλοιπο με βάση το ΕΛΟΤ HD 384 θα πρέπει να δημιουργούνται δύο πρωτόκολλα αντίστοιχα.

3.3 Επιτρέπεται η περιγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου μιας μεγάλης εγκατάστασης κατανέμοντάς τα σε περισσότερα από ένα πρωτόκολλα;
Απάντηση:
Ναι, εφόσον η κατάτμηση αυτή δεν αφήνει κενά στην συνολική τεκμηρίωση της εγκατάστασης.

3.4 Η στήλη ''Απόκλιση'' δίπλα από την στήλη 3.4  και στα δύο πρωτόκολλα πώς χρησιμοποιείται;
Απάντηση:
Στην στήλη αυτή μπορούμε να επισημάνουμε αποκλίσεις που εντοπίζονται στις μετρήσεις αντίστασης μόνωσης, στην ασφάλιση των ηλεκτρικών γραμμών, στις μετρήσεις διατάξεων διαφορικού ρεύματος ή βρόχου σφάλματος. Επειδή ο χώρος αυτός είναι μικρός, η περιγραφή της απόκλισης μπορεί να συνεχίζεται στην πίσω σελίδα του πρωτοκόλλου ή σε ξεχωριστό φύλλο περιγραφής αποκλίσεων. Εφόσον δεν εντοπίζονται αποκλίσεις η στήλη αυτή μπορεί να είναι κενή ή να γραφεί η ένδειξη ''καμία''.

3.5 Στη συνοπτική μέτρηση αντίστασης μόνωσης με συσκευές, ο αγωγός προστασίας  πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρόδιο για να γίνει η μέτρηση όταν υπάρχει ουδετέρωση;
Απάντηση:
Δεν χρειάζεται να αποσυνδεθεί ο αγωγός προστασίας από το ηλεκτρόδιο ούτε σε δίκτυο ΤΝ ούτε σε δίκτυο ΤΤ για την μέτρηση αυτή.

3.6 Όταν η αντίσταση γείωσης σε δίκτυο ΤΤ μετριέται με βρόχο σφάλματος, ποια τιμή από όλες τις τιμές της στήλης 3.4 θα πρέπει να αναγράφουμε στη θέση 3.5 του πρωτοκόλλου;
Απάντηση:
Προτείνεται να γράφεται η μεγαλύτερη τιμή, γιατί αυτή θα δώσει και τα δυσμενέστερα αποτελέσματα σε περίπτωση σφάλματος.

3.7 Σε επανέλεγχο εγκατάστασης σε παλαιό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας (δίκτυο ΤΤ) είναι αδύνατος ο εντοπισμός του σημείου σύνδεσης του κεντρικού αγωγού γείωσης. Ωστόσο οι μετρήσεις γείωσης με βρόχο σφάλματος δίδουν πολύ καλά αποτελέσματα (0,8 έως 1,0 Ω). Τι γράφουμε στο πρωτόκολλο;
Απάντηση:
Προτείνεται να γραφεί ''Λόγω παλαιότητας του κτιρίου και τοπικών συνθηκών δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός του σημείου σύνδεσης του ηλεκτροδίου γείωσης. Αντί μετρήσεων αντίστασης γείωσης έγιναν μετρήσεις βρόχου σφάλματος με ικανοποιητικά αποτελέσματα, βλέπε 3.4.
Επισήμανση: Τόσο χαμηλή ανντίσταση υποδηλώνει πιθανή σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της  ΕΥΔΑΠ και αυατό δεν είναι πλέον επιτρεπτό. Βλέπε απάντηση 3.13.

3.8 Η αναγραφή αποτελεσμάτων μέτρησης αντίστασης γείωσης στο 3.5 είναι υποχρεωτική και για τα δίκτυα ουδετέρωσης (ΤΝ);
Απάντηση:
Αν και από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 δεν τίθεται σαφής απαίτηση για αυτή την μέτρηση, προτείνεται να γίνεται όπου είναι εφικτό, ιδιαίτερα σε αρχικούς ελέγχους, πριν βέβαια γίνει η σύνδεση του ηλεκτροδίου της εγκατάστασης με τον αγωγό ΡΕΝ του δικτύου. Σε περίπτωσης πραγματικής αδυναμίας μέτρησης, προτείνεται να γράφεται στις παρατηρήσεις του μέρους 3.5 των πρωτοκόλλων ‘’Δίκτυο τροφοδοσίας ΤΝ, αδυναμία μέτρησης αντίστασης ηλεκτροδίου γείωσης ‘’ εφόσον βέβαια πραγματικά η μέτρηση δεν είναι εφικτή.

3.9 Για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του βρόχου σφάλματος, τι είναι σωστότερο να γράφουμε στην στήλη 3.5 των πρωτοκόλλων: Ω. ή Α; 
Απάντηση:
Προτείνεται να γράφονται τα αποτελέσματα σε Α. Έτσι μπορούμε εύκολα να ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας (πχ. μικροαυτόματος, ασφάλεια τήξεως) και σε περίπτωση αστοχίας της διάταξης διαφορικού ρεύματος που καλύπτει το μετρούμενο κύκλωμα.

3.10 Στο πρωτόκολλο κατά ΕΛΟΤ HD 384, τι γράφουμε για τις δοκιμές 2.3 και 2.4 όταν έχουμε μονοφασική εγκατάσταση;
Απάντηση
: Προτείνεται να μην συμπληρώνεται ούτε ''καλά'' ούτε ''όχι'' αλλά να γράφεται στις παρατηρήσεις του πεδίου των δοκιμών ότι ''Οι δοκιμές 2.3 και 2.4 δεν έχουν εφαρμογή στην περιγραφόμενη εγκατάσταση''.

3.11 Πότε χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κατα ΚΕΗΕ και πότε το πρωτόκολλο κατα EΛΟΤ HD 384;
Απάντηση:
Το ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιούμε εξαρτάται από την ηλικία και τον σκοπό που γίνεται ο έλεγχος της εγκατάστασης. Το πρωτόκολλο κατά ΚΕΗΕ χρησιμοποιείται μόνο για επανελέγχους και για εγκαταστάσεις ή τμήματα των που έχουν κατασκευαστεί πριν τον 03/2006. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κατά ΕΛΟΤ HD 384. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα δύο πρωτόκολλα (βλέπε απάντηση 3.2 παραπάνω).

3.12 Στις μετρήσεις μόνωσης και στα σποτελέσματα τους πρέπει να περιλάμβάνονται πάντα και οι συνδεδεμένες ηλεκτρικές συσκευές;
Απάντηση:
Κατά την γνώμη του γράφοντος, οι ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται στις μετρήσεις αυτές. Μπορούν να περιλαμβάνονται όταν δεν μπορούν εύκολα να αποσυνδεθούν για την μέτρηση, όταν δεν υπάρχει πιθανότητα να πάθουν βλάβη από την μέτρηση και εφόσον το μετρούμενο αποτέλεσμα βρίσκεται εντός των προβλεπομένω ορίων. Στην ευθύνη του ηλεκτρολόγου που κατασκευάζει ή ελέγχει μια εγκατάσταση είναι οι ηλεκτρικές γραμμές και το σταθερό ηλεκτρολογικό υλικό.  Εδώ πρέπει επίσης να επισημανθεί ο διαχωρισμός ευθυνών κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

3.13 Σε επανελέγχους στην περιοχή της Αττικής εντοπίζονται γειώσεις στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Είναι συτό αποδεκτό; Τι γράφουμε στο πρωτόκολλο;
Απάντηση:
 Η ΕΥΔΑΠ στον κανονισμό της,(ΦΕΚ 552 Β’ 26 03 2009) στο άρθρο 25.8. απαγορεύει την γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων σε όλες στις εγκαταστάσεις (παλιές και νέες). Κατά την γνώμη του γράφοντος δεν θα πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο τρόπος γείωσης και δεν θα πρέπει να αναγραφεί σε πρωτόκολλο. Θα πρέπει να αποσυνδεθεί η γείωση από το δίκτυο υδρεύσεως και να προστεθεί ανεξάρτητος αγωγός γείωσης και ηλεκτρόδιο (ή ηλεκτρόδια) γείωσης στις εγκαταστάσεις αυτές και αντίστοιχα να περιγραφεί στο πρωτόκολλο. Επισήμανση: Οι απαιτήσεις για την δημιουργία ισοδυναμικών συνδέσεων πρέπει να τηρούνται.

3.14 Η αρίθμηση των πρωτοκόλλων ελέγχου πρέπει να συμπίπτει με την αρίθμηση των εκθέσεων παράδοσης;
Απάντηση:
Δεν είναι απαραίτητο, ούτε υπάρχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση στο να συμπίπτουν. Μπορεί να συνταχθεί πρωτόκολλο ελέγχου χωρίς να εκδοθεί ΥΔΕ, άρα και χωρίς έκθεση παράδοσης για διάφορους λόγους.

3.15 Πως θα πρέπει να γίνεται η αρίθμηση των πρωτοκόλλων;
Απάντηση:
Ο τρόπος αρίθμησης δεν έχει οριστεί νομοθετικά. Επειδή τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται σε προσωπικό αρχείο, προτείνεται ο τρόπος αρίθμησης που θα επιλεγεί να μην δημιουργεί σύγχυση. Μια απλή συνεχής αρίθμηση (π.χ. 1, 2, 3, 3, 4 …), ή μια συνδυαστική αρίθμηση  π.χ  ( 1/2012, 2/2012, κοκ) για όλα τα  πρωτόκολλα, έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφη, εξυπηρετική και ταυτόχρονα ξεκάθαρη. Σχετικά με το συμπληρωματικό προτόκολλο, προτείνεται να λαμβάνει το ίδιο αριθμό με το βασικό όπως αναφέρεται στην παραπάνω ερώτηση 3.1.

3.16 Σε επανέλεγχο έχουμε εντοπίσει σοβαρές αποκλίσεις και ο ιδιοκτήτης δεν δέχεται να διορθωθούν. Τι γράφουμε στο πρωτόκολλο; Ολοκληρώνουμε την ΥΔΕ;
Απάντηση:
Κατά την γνώμη του γράφοντος δεν θα πρέπει να κατατίθενται πρωτόκολλα με ελλείψεις, άρα χωρίς να είναι ασφαλής και νομότυπη η εγκατάσταση. Γιατί  τότε ο υπογράφων κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος με βάση την δήλωση του που έχει υπογράψει στην ίδια την ΥΔΕ στην παράγραφο 2: Η περιγραφόμενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται από εμένα σήμερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται στο(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγχου... Η εγκατάσταση θα πρέπει να διορθωθεί - βελτιωθεί για να οριστικοποιηθεί το πρωτόκολλο και η ΥΔΕ.

3.17 Βελτιώσεις - διορθώσεις που γίνονται κατά την διάρκεια επανελέγχου πρέπει να καταγράφονται στα πρωτόκολλα ελέγχου;
Απάντηση:
Δεν προκύπτει νομική απαίτηση ούτε κρίνονται απαραίτητες. Σημασία και αξία έχουν τα αποτελέσματα που προκύτουν και πρέπει να έχουν καταγραφεί στο πρωτόκολλο και τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν ότι έγιναν πραγματικά οι προβλεπόμενοι έλεγχοι & οι μετρήσεις και από αυτά προκύπτει ότι η εγκατάσταση είναι ασφαλής.

3.18 Τι ευθύνη αναμβάνει ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης της εγκατάστασης με την υπογραφή του σε πρωτόκολλο ελέγχου;
Απάντηση:
Την ευθύνη ότι η περιγραφόμενη ηλεκτρική εγκατάσταση είναι και παραδίδεται ηλεκτρολογικά ασφαλής την αναλαμβάνει ο συντάξας και υπογράφων την ΥΔΕ ηλεκτρολόγος. Με  την νομική αυτή απαίτηση για παραλαβή του πρωτοκόλλου & υπογραφή του από τον ιδικτήτη ή τον χρήστη της εγκατάστασης είναι μια καλή ευκαιρία να ενημερωθεί από τον ηλεκτρολόγο ότι:  
-Είναι υποχρεωμένος και υπεύθυνος από τον Νόμο 4483/1965 (ΦΕΚ Α 118/Α/65) αλλά και από την Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ  884 B 15.05.2011) να ζητά  την διενέργεια επανελέγχου της εγκατάστασης του με βάση την κατηγορία της, κατά τα χρονικά διαστήματα που έχουν οριστεί στην ΥΔΕ
-Σε περίπτωση αλλαγών ή προσθηκών στην εγκατάσταση του θα πρέπει να απευθύνεται μόνο σε αδειούχους ηλεκτρολόγους και να ζητά νέα ΥΔΕ, την οποία θα πρέπει να καταθέτει στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
-Σε περίπτωση ατυχήματος η δυστηχήματος από ηλεκτρικά αίτια ό ιδιοκτήτης ή ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης  μπορεί να οριστεί συνυπεύθυνος και άγνοια Νόμου δεν αιτιολογείται.
Επισήμανση του γράφοντος: Μια πολύ καλή αιτία και ευκαιρία για ηλεκτρολογικό μάρκετιγκ.

3.19 Πως πρέπει να είναι, τι πρέπει να περιέχει η ετικέτα ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής;
Απάντηση:
Δεν υπάρχει, δεν έχει οριστεί προς το παρόν σαφές περίεχόμενο. Το βασικό μήνυμα πρέπει να είναι η αναγραφή της ημερομηνίας ελέγχου και η υπενθύμιση για την ημερομηνία του επόμενου επανελέγχου. Με τα μέχρι τώρα γνωστά σπό τον γράφοντα, η ΠΟΣΕΗ και η ΕΕΤΕΜ έχουν δημιουργήσει για τα μέλη τους τις δικές τους ετικέτες. Επισήμανση του γράφοντος: Μια ακόμα πολύ καλή αιτία και ευκαιρία για ηλεκτρολογικό μάρκετιγκ.

3.20 Σε περίπτωση μετρήσεων αντίστασης μόνωσης κλειστού επαγγελματικού χώρου με εύφλεκτα υλικά, δεν υπάρχει χώρος στα πρωτόκολλο για την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Τι κάνουμε;
Απάντηση:
Επειδή στην περίπτωση αυτή οι μετρήσεις που πρέπει να τεκμηριωθούν είναι πολλές, προτείνεται η δημιουργία και η κατάθεση ξεχωριστού φύλλου, ή φύλλων μετρήσεων. Στο πρωτόκολλο στην στήλη 3.2 να γραφεί ότι δίδεται συνημμένο ή συνημμένα φύλλα μετρήσεων.

3.21 Στην στήλη ''Τύπος καλωδίου'' πρέπει να γράφουμε τον παλιό ή τον νέο τύπο κωδικοποίησης των καλωδίων;
Απάντηση:
Στις εγκαταστάσεις ή στα τμήματα των εγκαταστάσεων που έχουν γίνει με βάση τον ΚΕΗΕ χρησιμοποιείται η παλιά κωδικοποίηση καλωδίων (π.χ. ΝΥΑ, ΝΥΜ κλπ). Στις νεώτερες εγκαταστάσεις ή στα τμήματα των εγκαταστάσεων που έχουν γίνει με βάση το ΕΛΟΤ HD 384 προτείνεται να χρησιμοποιείται η νέα κωδικοποίηση καλωδίων. Η αντιστοιχία στα πλέον γνωστά καλώδια υπάρχει εδώ.  

3.22 Για τις μετρήσεις διάταξης διαφορικού ρεύματος (RCD) πρέπει να κάνουμε τις μετρήσεις  σε όλες τις γραμμές - κυκλώματα που προστατεύει η διάταξη;
Απάντηση:
Με βάση τον τρόπο λειτουργίας της RCD, οι μετρήσεις σε μια γραμμή από αυτές που καλύπτει η RCD αρκούν, εκτός και αν υπάρχουν αμφιβολίες ότι υπάρχουν γραμμές ή κυκλώματα που δεν καλύπτονται από την μετρούμενη RCD. Βέβαια για τον έλεγχο αυτόν υπάρχουν απλούστερες δοκιμές. Βασική προϋπόθεση, πριν από τις μετρήσεις RCD να έχουν γίνει οι μετρήσεις συνέχειας των αγωγών προστασίας με θετικά αποτελέσματα.

3.23 Στις δοκιμές διακοπής και απομόνωσης 2.6 στο πρωτόκολλο κατά ΕΛΟΤ HD 384 διαπιστώνουμε ότι ο θερμοστάτης χώρου διαμερίσματος συνεχίζει να έχει τάση ενώ ο γενικός διακόπτης του διαμερίσματος είναι off. Είναι αυτό αποδεκτό;
Απάντηση:
Αυτό δεν είναι αποδεκτό, είναι ιδιάιτερα επικίνδυνο κατά την γνώμη του γράφοντος. Όμως το θέμα αυτό χρειάζεται εκτενέστερη ανάπτυξη η οποία βρίσκεται στην απάντηση 71 στις απαντήσεις σε ερωτήσεις για το ΕΛΟΤ HD 384 εδώ στο site.

3.24 Πρέπει να μετράμε και να γράφουμε τον χρόνο ενεργοποίησης της διάταξης διαφορικού ρεύματος (RCD) στα πρωτόκολλα;
Απάντηση:
Δεν προκύπτει αυτή η απαίτηση ούτε από τα πρωτόκολλα ελέγχου ούτε από το ΕΛΟΤ HD 384. Το αποτέλεσμα των μετρήσεων αυτών είναι χρήσιμα για τον ελεγκτή, αλλά η αναγραφή τους στα πρωτόκολλα δεν απαιτείται.

3.25 Σε εργοταξιακή παροχή δεν χρειάζονται ισοδυναμικές συνδέσεις. Τι τσεκάρουμε στο 1.9 του οπτικού ελέγχου;
Απάντηση:
Δεν σημειώνουμε ούτε ‘’καλά’’ ούτε ‘’όχι’’. Στις παρατηρήσεις σημειώνουμε ’’Δεν υπάρχουν μεταλλικά μέρη για ισοδυναμικές συνδέσεις στην εγκατάσταση. Η’ ‘’Ο έλεγχος αυτός δεν αφορά την εγκατάσταση’’.

3.26 Εγκατάσταση που έχει κατασκευαστεί πριν από 10 χρόνια ηλεκτροδοτείται το 2012. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρωτόκολλο κατά ΚΕΗΕ για τον αρχικό της έλεγχο;
Απάντηση: Ο ΚΕΗΕ έπαψε να ισχύει για νέες εγκαταστάσεις από τον Μάρτιο 2006. Το πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΚΕΗΕ έχει δημιουργηθεί μόνο για επανελέγχους. Κατά την γνώμη του γράφοντος η εγκατάσταση αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384 και να ελεγχθεί με βάση αυτό. 

 

 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr