Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


1. Γενικές ερωτήσεις

Βασικές επισημάνσεις:
-Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν δίδονται από τον γράφοντα με βάση την προσωπική του εμπειρία, εκτίμηση, ανάλυση και ερμηνεία και δεν διεκδικεί το αλάθητο. Δεν πρέπει να θεωρούνται δεσμευτικές και οριστικές εκτός και αν επιβεβαιώνονται από επίσημους φορείς.
-Ερωτήσεις, διευκρινήσεις αλλά και διορθώσεις είναι πάντα καλοδεχούμενες στο info@sarrisg.gr και  με την φόρμα επικοινωνίας του site.
-Η σειρά παρουσίασης δεν αντιστοιχεί στην σπουδαιότητα.
-Με την βάση την ροή ερωτήσεων που λαμβάνει ο γράφων και ανάλογα με την επεξεργασία τους μπορεί να προκύπτουν αλλαγές και βελτιώσεις σε παλαιότερες απαντήσεις

Γιώργος Σαρρής

 

1.1 Η νέα ΥΔΕ είναι έγγραφο της ΔΕΗ (τώρα ΔΕΔΔΗΕ);
Απάντηση:
Προέρχεται και περιγράφεται από Υπουργική Απόφαση (συνημμένα έγγραφα) επομένως είναι επίσημο κρατικό έγγραφο.

1.2 Η νέα ΥΔΕ ισχύει για όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις;
Απάντηση:
Αντικαθιστά από 16.05.2011 (ολοκληρωτικά από 01.11.2011 λόγω μεταβατικού σταδίου) την ΥΔΕ που ίσχυε από το 1965, επομένως θα πρέπει να έχει ίδια χρήση και εφαρμογή.

1.3 Ποιά από τα έγγραφα της νέας ΥΔΕ είναι υποχρεωτικά;
Απάντηση:
Τα ελάχιστα υποχρεωτικά έγγραφα δεν μπορεί να είναι λιγότερα από πέντε: Το βασικό έγγραφο, τουλάχιστον ένα πρωτόκολλο ελέγχου, η έκθεση παράδοσης, το μονογραμμικό της εγκατάστασης και το μονογραμμικό του πίνακα.

1.4 Είναι απαραίτητα όλα τα έγγραφα της νέας ΥΔΕ και για εργοταξιακή παροχή;
Απάντηση:
Η Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις απαιτήσεις για την νέα ΥΔΕ δεν έχει εξαιρέσεις. Επομένως και για τις εργοταξιακές παροχές θα είναι απαραίτητα τα έγγραφα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ερώτηση.

1.5 Για πόσο χρόνο θα πρέπει να διατηρείται η νέα ΥΔΕ σε προσωπικό αρχείο από τον εκδότη της;
Απάντηση
: Τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο επανέλεγχο της εγκατάστασης.

1.6. Από που μπορώ να προμηθευτώ τα έγγραφα της νέας ΥΔΕ και σε ποια μορφή;
Απάντηση:
Είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή (Acrobat) στο ΦΕΚ που περιέχει την Υπουργική Απόφαση και που την καθιέρωσε, εδώ στο site, στο site της ΔΕΗ, στο site της ΠΟΣΕΗ κλπ. Σε αρχεία MS Word είναι διαθέσιμα στο CD που συνοδεύει βιβλίο '' Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Κτιριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων''.

1.7 Πως πρέπει να γίνεται η περιγραφή στα πεδία ''Κατηγορία χώρου'' στο βασικό έγγραφο και ''Κατηγορία εγκατάστασης'' στην έκθεση παράδοσης και στα πρωτόκολλα ελέγχου;
Απάντηση:
Θα πρέπει να περιγράφεται μια από τις πέντε κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης ΥΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470 Β' 2004). Οι κατηγορίες αυτές είναι:
-Κατοικίες και ανάλογοι χώροι.
-Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά.
-Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά.
-Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού.
-Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ).

1.8 Μέχρι πότε διαρκεί το μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο θα είναι αποδεκτές παλιές αλλά και νέες ΥΔΕ;
Απάντηση:
Με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1809 της 11.08.2011), διευκρινίζεται ότι το μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο θα είναι αποδεκτές ΥΔΕ με το παλαιό έντυπο, αλλά βέβαια και οι νέες ΥΔΕ, θα διαρκέσει μέχρι και τις 31.10.2011. Οι  ΥΔΕ που θα εκδίδονται από την 01.11.2011 και μετά θα πρέπει να είναι μόνο νέες. Παλιές αλλά και νέες ΥΔΕ που εκδόθηκαν πριν και την 31.10.2011, θα είναι αποδεκτές για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης τους.

1.9 Σε ποιες περιπτώσεις αλλαγών - προσθηκών σε μια εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται νέα ΥΔΕ και τι θα πρέπει αυτή να περιλάμβάνει;
Απάντηση:
Με βάση την παράγραφο δ του 1ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης που καθιερώνει την νέα ΥΔΕ, σε περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης απαιτείται, ανεξαρτήτως χρόνου ή υποβολή νέων εγγράφων. Επομένως, σε κάθε αλλαγή ή προσθήκη που διαφοροποιούνται τεχνικά τα περιεχόμενα της ΥΔΕ που έχει κατατεθεί, θα πρέπει να υποβάλεται νέα ΥΔΕ στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται όλη η εγκατάσταση.

1.10 Σε έγκατάσταση που έχει ξεπεραστεί το διάστημα υποχρέωσης για επανέλεγχο, πρέπει να  ζητήσει νέο επανέλεχο ο ηλεκτρολόγος που είχε κάνει την ΥΔΕ;
Απάντηση
: Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, η ευθύνη της ζήτησης για νέο επανέλεγχο είναι στον  στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ηλεκτρολόγος μπορεί να δρα υπενθυμιστικά ή και συμβουλευτικά.

1.11 Γίνεται  κρατικός έλεγχος για την τήρηση των απαιτήσεων των χρονικών διαστημάτων για τους επανελέγχους;
Απάντηση:
Συστηματικός κρατικός έλεγχος για την τήρηση αυτών των απαιτήσεων δεν γίνεται ακόμα. Η ΔΕΗ (τώρα ΔΕΔΔΗΕ) ειδοποιεί, αλλά μόνο όταν ανοίξει για κάποια αιτία τον φάκελο του καταναλωτή και διαπιστώσει την ανάγκη επανελέγχου. Η νέος Νόμος 3982 προβλέπει αυτεπάγγελτους ελέγχους σε επίπεδο Περιφέρειας. Αναμένονται αποτελέσματα εφαρμογής του στην πράξη.

1.12 Για τα πρωτόκολλα ελέγχου και την έκθεση παράδοσης, θα πρέπει να κατατίθενται όλες οι σελίδες που υπάρχουν στα συνημμένα του ΦΕΚ, άσχετα αν συμπληρώνονται;
Ααπάντηση:
Κατά την γνώμη του γράφοντος, θα πρέπει να κατατίθεται μόνο ότι έχει περιεχόμενο που αφορά την ελεγχόμενη εγκατάσταση. Δεν έχει νόημα ούτε όφελος η κατάθεση κενών σελίδων.

1.13 Εκτός από το βασικό έγγραφο, πρέπει να θεωρούνται και τα υπόλοιπα (πρωτόκολλο, έκθεση παράδοσης, σχέδια) από το επαγγελματικό σωματείο;
Απάντηση: 
 Προτείνεται να γίνεται η θεώρηση και των υπολοίπων εγγράφων αφού είναι συνημμένα άρα και αναπόσπαστα μέρη της ΥΔΕ. Έτσι η γνησιότητα της υπογραφής του συντάκτη τους θα είναι κατοχυρωμένη.

1.14 Επιτρέπεται ο ορισμός μικρότερων χρονικών διαστημάτων για επανέλεγχο από αυτά που ορίζονται στην Νομοθεσία;
Απάντηση:
Το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004) αναφέρει για όλα τις κατηγορίες επανελέγχων  για τα χρονικά διαστήματα τουλάχιστον... (π.χ. κάθε 7 χρόνια). Άρα μεταξύ του ελεγκτή ηλεκτρολόγου και του ιδιοκτήτη, ή του χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορούν να συμφωνηθούν μικρότερα χρονικά διαστήματα από τα Νομοθετικά οριζόμενα για τους επανελέγχους.

1.15 Από πότε πρέπει να γράφουμε ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αντί για ΔΕΗ Α.Ε. στις αντίστοιχες θέσεις των εγγράφων της ΥΔΕ;
Απάντηση:
Από την 01.05.2012 που ενεργοποιήθηκε η λειτουργία της ΔΕΔΔΗΕ.

1.16 Ποιος και με τι κριτήρια πρέπει να αποφασίζει για τον ορισμό κατηγορίας χώρου για τον επανέλεγχο;
Απάντηση:
Ο ηλεκτρολόγος που συντάσσει την ΥΔΕ έχει και την ευθύνη της απόφασης για το σε ποια κατηγορία επανελέγχου με βάση την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004) θα εντάξει την εγκατάσταση.
 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr