Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για επαγγελματικά θέματα

                                           

To Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 99 στο ΦΕΚ 187Α της 05.11.2018 ορίζει τα επαγγελματικά διακαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών. Στο άρθρο 5 τα δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού και στο άρθρο 6 τα δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ, είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά και στο διαδίκτυο.

 

Μία ακόμα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για  τους ηλεκτρολόγους. Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο της αφορά όλους τους ηλεκτρολόγους για την αντιστοίχιση υπαρχόντων επαγγελματικών αδειών, την απόκτιση νέων αδειών αλλά και την ανανέωση υπαρχόντων, όπως επίσης και για την συμμετοχή σε εξετάσεις. Καθορίζει και τον τρόπο αμοιβής των μελών των εξεταστικών επιτροπών. Συμπληρώνει επίσης τον Νόμο 3982/2011όπως επίσης και το Προεδρικό Διάταγμα 108/2013. Η ΚΥΑ βρίσκεται στο ΦΕΚ 2854 Β' της 11.11.2013.
Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ, είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά και στο διαδίκτυο.

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για  τους ηλεκτρολόγους σχετικά με την ύλη των εξετάσεων, τον ορισμό των εξεταστικών επιτροπών και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση ή την διατήρηση  των επαγγελματικών τους αδειών. Ο τίτλος όπως και το περιεχόμενο της είναι αρκετά εκτεταμένο. Στο ΦΕΚ 2190 Β' της 05.09.2013 βρίσκεται η ΚΥΑ με Αριθμ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4. και τίτλο:  ''Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις''.
Πρόκειται για ένα ΦΕΚ 560 σελίδων το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί με πολλή - πολλή προσοχή κατά την γνώμη του γράφοντος από όλους τους εμπλεκόμενους με τα θέματα αυτά.
Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ, είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά και στο διαδίκτυο.

 

Το Προεδρικό Διάταγμα με αριθ. 108 στο ΦΕΚ 141Α της 12/06/2013 με τίτλο: ''Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα'' είναι διαθέσιμο από το Εθνικό Τυπογραφείο αλλά και στο διαδίκτυο.

Επισημάνσεις και σχόλια
Κατά την γνώμη του γράφοντα, πρόκειται για ένα υψηλής σημασίας Νομοθέτημα για τον Ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδο. 
Οι πρώτες επισημάνσεις κατά την εκτίμηση του γράφοντα, με εστιασμό στην Α' ειδικότητα:
-Οι βαθμίδες της Α' ειδικότητας έχουν νέα μορφή.

Βέβαια οι διαδικασίες απόκτισης τους για τους νεοεισερχόμενους, αλλά και η αντικατάσταση των παλαιών αδειών με τις νέες δεν ολοκληρώνονται με το Προεδρ. Διάταγμα αυτό. 

-Οι παλιές άδειες της ειδικότητας ΣΤ' εντάσσονται στις νέα Α' ειδικότητα με βάση βάση τα παραπάνω και με βάση το άρθρο 14.

-Οι επαγγελματικές δραστηριότητες και τα επαγγελματικά καθήκοντα έχουν μια αρκετά ξεκάθαρη μορφή. 

-Υπάρχει στενή σύνδεση αυτού του Προεδρ. Διατάγματος  με τον Νόμο 3982/2011. Ο Νόμος αυτός αναφέρεται δεκάδες φορές, επομένως η καλή γνώση του είναι απαραίτητη.

-Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο Άρθρο 12:

Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων. 
Στην παραγρ. 2 του άρθρου αυτού αναφέρεται:
Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα.
Επομένωςθα πρέπει να είναι ξεκάθερο για κάθε ηλεκτρολόγο που και πότε θα χρειάζεται να εκετελεί υπάρχουσα μελέτη και να βρίσκεται υπό τεκμηριωμένη επίβλεψη.


Στην παράγρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται: 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης (συνοπτικά ΥΔΚΕ), το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3982/2011 και του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επισημάνσεις:
Προκειται για νέο έγγραφο ανεξάρτητο από την ΥΔΕ το οποίο θα πρέπει να αρχειοθετείται αλλά και να καταχωρείται και στο Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
Το έγγραφο αυτό θα είναι απαραίτητο σε πολλές περιπτώσεις για τεκμηρίωση προϋπηρεσίας και συνέχιση - διατήρηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και είναι απαραίτητο για όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην παραγρ. 4 του άρθρου 12:
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων των παρ. Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ζ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού.
Στο παράρτημα Ζ περιγράφεται η διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων (άρα ηλεκτρλόγων) η οποία θα πρέπει να διενεργείται σε κάθε διοικητική περιφερεια.
Επομένως ο αυτεπάγγελτος έλεγχος λαμβάνει μια συγκεκριμένη μορφή σε επίπεδο περιφέρειας γιαυτό ο κλάδος πρέπει να είναι προετοιμασμένος.

-Ένα ακόμα νέο έγγραφο προκύπτει από την παραγ. 5 του άρθρου 12: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν. 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας ειδικό έντυπο πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Β του Προεδρ. Διατάγματος. 
Επομένως και το έγγραφο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αρχειοθετείται για κάθε ηλεκτρολογικό - έργο ή εργασία γιατί θα είναι ελέγξιμο.

-Η αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών των ηλεκτρολόγων με νέες περιγράφεται στο Άρθρο 14.

Με βάση το Άρθρο 21: Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (επομένως από 12/06/2013).

 

Η μελέτη και η επεξεργασία συνεχίζεται.
Ενημέρωση 25/06/2013

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr