Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για ελέγχους

                                                 
Νομοθεσία για ελέγχους ποιότητας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρολόγων 

Ο Νόμος 3982 (ΦΕΚ Α' 143/17-06-2011) με τιτλο: ''Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις'', περιέχει βασικά και ουσιώδη θέματα σχετικά με τους κρατικούς ελέγχους που αφορούν την ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την παροχή των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουν οι ηλεκτρολόγοι στους καταναλωτές. 

Επισημάνσεις και σχόλια:
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον (κατά την γνώμη του γράφοντα) έχουν τα άρθρα: 9, 11 & 12 του παραπάνω Νόμου των οποίων οι απαιτήσεις συνδέονται και με την νέα ΥΔΕ. Εδώ επισημαίνονται και σχολιάζονται αποσπασματικά τα μέρη του Νόμου που κρίνονται ότι έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για το θέμα αυτό.
Άρθρο 9. Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα
1. Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά Ενιαίο Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται σε ιδιαίτερες κατηγορίες τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, τις επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 3.
3. Σκοπός του Ενιαίου Μητρώου είναι η υποστήριξη των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11.
Σχόλιο: Το Ενιαίο Μητρώο (για όλη την Ελλάδα) δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα (02.2013). Τα μητρώα παραμένουν στα τμήματα Βιομηχανίας των Περιφερειών.
Άρθρο 11. Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
1. Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα του άρθρου 3, οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών είτε ύστερα από ατύχημα.
2. Στους ανωτέρω ελέγχους συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α' 118), όπως αυτός ισχύει. Για την υποστήριξη διενέργειας των εν λόγω ελέγχων συνιστάται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο οποίο θα καταχωρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4483/1965 υπεύθυνες δηλώσεις, όπως τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Σχόλιο: Το Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ηλεκτρονικό, για όλη την Ελλάδα) δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα (02.2013). Οι ΥΔΕ αρχειοθετούνται στα κατά τόπους πρακτορεία της ΔΕΔΔΗΕ.
3. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 της Περιφέρειας στην οποία παρασχέθηκε η ελεγχόμενη υπηρεσία. Τα προσόντα των μελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια με αυτά των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει τα μέλη του οργάνου ελέγχου να κατέχουν τουλάχιστον τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας συναφούς με την προς εξέταση δραστηριότητα και το έργο τους να επικουρείται από την παρουσία εμπειρογνώμονα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή της οκείας επαγγελματικής ομοσπονδίας.
4. Για τη διενέργεια ελέγχου ύστερα από καταγγελία, απαιτείται η καταβολή από τον καταγγέλλοντα παραβόλου ύψους 100 ευρώ, το οποίο κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα και, αναλόγως, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 12 κυρώσεις.

Σχόλια:
-
Στους ελέγχους ποιότητας δεν εμπλέκεται πλέον η ΔΕΗ ή η ΔΕΔΔΗΕ, ούτε το Υπουργείο κεντρικά. Έχουν μεταφερθεί όλες οι αραμοδιότητες για τα θέματα αυτά στις Περιφέρειες. 
-
Έλεγχοι ποιότητας από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και αυτεπάγγελτοι έχουν γίνει αλλά υπάρχουν και σε εκκρεμμότητα σε αρκετά τμήματα Βιομηχανίας των Περιφερειών.
-Τα αποτελέσματα ενός από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε μια από τις Περιφέρειες είναι διαθέσιμα εδώ. 
Είναι κρίμα να εκτίθεται ο ηλεκτρολογικός κλάδος από τέτοιες διαπιστώσεις και αποκλίσεις!
Άρθρο 12. Κυρώσεις 
1. Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1, και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
2. Στις επιχειρήσεις, που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρόσωπα, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίμου ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Σχόλιο: Το άρθρο 12 συμπληρώθηκε νομοθετικά όπως αναφέρεται στην συνέχεια.

Στο ΦΕΚ 2540 Β' της 07-11-2011 δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 (2) με θέμα : Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011Σε αυτό εξειδικεύονται οι κυρώσεις που επιβάλονται στους ηλεκτρολόγους που έχουν ελεγχθεί εφόσον τα αποτελέσματα των κρατικών ελέγχων ποιότητας δείξουν υπαιτιότητα των. 
Σχόλιο: Ένα απλό παράδειγμα εφαρμογής της Απόφασης αυτής (π.χ. λανθασμένα τεχνικά στοιχεία σε ΥΔΕ) σημαίνει για τον ελεγχόμενο ηλεκτρολόγο πρόστιμο τουλάχιστον 2.000 euro!!Μια ενδιαφέρουσα ερμηνευτική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διευκρινίζει αρκετά θέματα του Ν. 3982/2011. 

Επισήμανση αλλαγών: Ο Νόμος 3982 έχει αλλαγές. οι οποίες περιλαμβάνονται στα άρθρα 227, 228, 229 και 248 στον Νόμο 4072 στο ΦΕΚ 86 Α' της 11-04-2013.

Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους

 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr