Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για ΥΔΕ 

 

Η Νομοθεσία που αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σε χρονολογική εξέλιξη

Με τον Νόμο 4483/1965 η υποχρέωση και η ευθύνη για τον έλεγχο και τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μεταφέρθηκε από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας στους κατασκευαστές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ο Νόμος αυτός της 24 Ιουν. 1965 (ΦΕΚ Α 118/Α/65) έχει τον τίτλο: ‘’Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων’’ και καθιέρωσε την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Στην συνέχεια το Υπουργείο Βιομηχανίας εξέδοσε μια Υπουργική Απόφαση για την ερμηνεία του παραπάνω Νόμου. Η απόφαση αυτή με αριθμό 115239/25702/3627 της 21/12/1965 δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ 8 της 07.01.1966 στην παράγραφο 15.

Στο ΦΕΚ 174Α της 11.10.1972 συμπληρώνεται ο Νόμος 4483/1965 σχετικά με τις ηλεκτροδοτήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων 

Στο ΦΕΚ 131Α της 26.06.1973 συμπληρώνεται ο Νόμος 4483/1965 σχετικά με τις μετατοπίσεις δικτύων της ΔΕΗ. 

Με το ΦΕΚ 965 Β 1976 στο οποίο περιλαμβάνεται η Υπουργική Απόφαση 41392/13189/3281: Η ΔΕΗ παρακαλουθεί μέσω του αρχείου της τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και ενημερώνει τους ιδιοκτήτες για τον επενέλεγχο τους. Δίδονται οδηγίες για το πως πρέπει να ελέγχονται οι εγκαταστάσεις από τους ηλεκτρολόγους. Το Υπουργείο Βιομηχανίας ή η ΔΕΗ μπορούν να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Με το ΦΕΚ 74 Α΄ της 17.04.1995, έγιναν τροποιήσεις του Νόμου 4483/1965 με το άρθρο 3 του Νόμου 2302/95. Η κυριότερη τροποποίηση είναι αυτή με την οποία ορίζεται ότι η θεώρηση της ΥΔΕ θα γίνεται από τα επαγγελματικά σωματεία (εκτός από των διπλωματούχων μηχανικών).

Στο ΦΕΚ 844 Β της 16/05/2011 βρίσκεται η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ. Φ.50/503/168 της 19/04/2011 η οποία ορίζει την νέα Υπέυθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και καταργεί μερικώς την απόφαση με αριθμό 115239/25702/3627 της 21/12/1965

Με Υπουργική Απόφαση, η ημερομηνία της πλήρους εφαρμογής της νέας ΥΔΕ μετατίθεται για την 01/11/2011.
(ΦΕΚ Β' 1809 της 11.08.2011).  

Στο ΦΕΚ 4654Β της 8.10.2021 βρίσκεται η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 101195 με τίτλο "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις".
Τα βασικά θεματα της απόφασης είναι:
1. Η καθιέρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 σε αντικατάσταση του ΕΛΟΤ HD 384.
2. Η βελτιστοποίηση των απαιτήσεων για τους ελέγχους.
3. Η αντικατάσταση – επικαιροποίηση των εγγράφων για την ΥΔΕ.
4. Η προσθήκη νέου πρωτοκόλλου ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364.
5. Η κωδικοποίηση των εγκαταστάσεων σε κατηγορίες με βάση την χρήση των χώρων τους για τους τακτικούς επανελέγχους τους.
6. Ο καθορισμός νέων χρονικών ορίων για τους τακτικούς επανελέγχους.
Τα νέα έγγραφα της ΥΔΕ σε αρχεία acrobat και MS Word βρίσκονταιεδώ
 

Στο ΦΕΚ 45471Β της 21.10.2022 βρίσκεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό 43059 ΕΞ 2022 και με τίτλο: "Ψηφιακή έκδοση και θέωρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)".
Η Απόφαση αυτή ρυθμίζει τις διαδικασίες για την νέα δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακής θεώρησης της ΥΔΕ, με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας προσκόμισης της - υποβολής της στο «Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του Νόμου 3982/2011 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Επισημάνσεις (συνοπτικά) κατά την άποψη και την οπτική του γράφοντα:
-Δεν προκύπτει απαίτηση για άμεση καθιέρωση μόνο ψηφιακών υπογραφών, ψηφιακής θεώρησης (όπου προβλέπεται νομοθετικά) και ψηφιακής υποβολής για όλες τις ΥΔΕ. Νομοθετείται μια νέα πρόσθετη δυνατότητα στην ήδη υπάρχουσα διαδικασία για τις ΥΔΕ. Η δυνατότητα υποβολής των ΥΔΕ σε χαρτί προς το παρόν δεν σταματά.
-Αν μια ΥΔΕ με βάση τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υποβληθεί ολοκληρωμένη ψηφιακά, δεν απαιτείται πλέον η υποβολή της σε χαρτί.
-Η εφαρμογή του govgr που περιγράφεται στην ΚΥΑ και η οποία βρίσκεται στο link
δίδει δυνατότητα αξιοποίησης της μόνο σε ηλεκτρολόγους που είναι εγγεγραμένοι στο επαγγελματικό σωματείο τους που έχει ενταχθεί ή και σε αυτά που θα ενταχθούν και εντοπίζονται στην εφαρμογή αυτή. 
-Προς το παρόν (26/10/2022) δίδεται η δυνατότητα για ΥΔΕ που περιλαμβάνουν σε ένα αρχείο .pdf όλα τα έγγραφα τους και αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 ΜΒ.
-Η υπογραφή του ιδιοκτήτη / καταναλωτή (χρήστη) που έχει ζητήσει την ΥΔΕ παραμένει υποχρεωτική, γιατί και αυτός ήταν, είναι και παραμένει νομοθετικά συνυπεύθυνος με τον ηλεκτρολόγο συντάκτη της ΥΔΕ για την ασφάλεια της εγκατάστασης του.
-Η ψηφιακά υπογεγραμμένη και θεωρημένη ΥΔΕ που εξάγεται από την εφαρμογή του govgr, για να υποβληθεί στο Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων πρέπει να είσαγεται σε ειδική εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος τηρεί το Μητρώο αυτό, στο link
Αναλυτικότερα στοιχεία και περισσότερες πληροφορίες θα δωθούν εδώ σύντομα.
Καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα σε αυτή την νέα δυνατότητα! 

Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους

  

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr