Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για ΚΕΗΕ

Η νομοθεσία που αφορά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  ή τα τμήματα των εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ

Οι Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) νομοθετήθηκαν στην μορφή που είναι σήμερα γνωστοί το 1955.

Στο ΦΕΚ 59/Β της 11/4/1955 δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση 80225/55 με θέμα: Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι κανονισμοί αυτοί είχαν δημιουργηθεί  από την Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Οι πρώτες τροποποιήσεις  έγιναν στις 11/05/1966 με το ΦΕΚ 293/Β και την Υπουργική Απόφαση 18304)672. Οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν αρκετά άρθρα.     
Με το ΦΕΚ 620/Β της 18/10/1966 καθιερώθηκε η ισχύς τους ‘’καθόλην την Επικράτειαν’’.

Με το ΦΕΚ 687/Β της 24/08/1971 δημοσιεύεται  η Υπουργική Απόφαση: Αριθ. 83752/4165/71 με θέμα: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955.

Με το ΦΕΚ 1525/Β της 31/12/1973 γίνονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Στις συμπληρώσεις περιλαμβάνονται και οι διακόπτες διαφυγής εντάσεως και τάσεως.  

Με το ΦΕΚ 61/Β της 02/02/1977 γίνονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις  σχετικά με τους αγωγούς γειώσεων και τον χρωματισμό του ουδετέρου.   

Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004 όρισε την αντικατάσταση των ΚΕΗΕ με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η Απόφαση αυτή όρισε ένα μεταβατικό στάδιο 2 ετών (μέχρι τον 03/2006) στην διάρκεια του οποίου ήταν επιτρεπτή η εφαρμογή των ΚΕΗΕ στις νέες εγκαταστάσεις. Μετά το μεταβατικό αυτό στάδιο στις νέες εγκαταστάσεις, σε προσθήκες και αλλαγές σε παλιές πρέπει να εφαρμόζεται μόνο το ΕΛΟΤ HD 384.
Διευκρίνηση: Δεν υπάρχει Νομική υποχρέωση για προσαρμογή των εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384.

H Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006 στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006 έχει άμεση επίδραση στους ΚΕΗΕ. Oρίζει την υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος στις εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με αυτούς.  

Με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 999 της 03/01/2007 στο ΦΕΚ 57 Β της 24.01.2007 από το ΥΠΕΧΩΔΕ γίνεται επικαιροποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) τροποποιώντας το άρθρο 30 της υπ’ αριθμόν 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ’/1989). Μεταξύ των άλλων ορίζεται και μέσω του ΓΟΚ η αντικατάσταση των ΚΕΗΕ από το ΕΛΟΤ HD 384 και η υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων και στις παλιές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ.

Στο ΦΕΚ 844 Β της 16/05/2011 βρίσκεται η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ. Φ.50/503/168 της 19/04/2011 η οποία αφορά την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Από την Απόφαση αυτή ορίζεται πρωτόκολλο ελέγχου με βάση το οποίο θα πρέπει να επανελέγχονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Για ολοκληρωμένη άποψη σε κάθε άρθρο, θα πρέπει να εξετάζονται και οι τυχόν τροποποιήσεις που το αφορούν.  

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4825 Β της 24.12.2019 η Απόφαση με αριθ. 130414 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αλλάζει το Άρθρο 1 της ΚΥΑ της ΦΑ'50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β'). Οι βασικές αλλαγές είναι η απαίτηση για κάλυψη με ΔΔΡ με ΙΔΝ<=30mA μόνο τερματικών γραμμών, η απαλλαγή κάλυψης με ΔΔΡ των τερματικών γραμμών στα συστήματα TN-C και η δυνατότητα μη κάλυψης με ΔΔΡ τερματικών γραμμών που τροφοδοτούν ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό υπό προϋποθέσεις μελέτης και τεκμηρίωσης. Μια προσπάθεια ανάλυσης της Απόφασης με επισημάνσεις και ερμηνείες βρίσκεται εδώ

 

Επισήμανση 2: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους  

Οι διαφορές ΚΕΗΕ - ΕΛΟΤ HD 384 βρίσκονται εδώ

                        

 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr