Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για ΕΛΟΤ HD 384

Η νομοθεσία που αφορά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή τα τμήματα των εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί με το ΕΛΟΤ HD 384

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με βάση τα ΦΕΚ 4654 Β’ της 08.10.2021 και 1188 Β’ της 03.03.2023, η Υπουργική απόφαση Φ.7.5/1816/88 στο ΦΕΚ 470 Β' της 05.03.2004 που αφορά το ΕΛΟΤ HD 384 για νέες εγκαταστάσεις (αρχικούς ελέγχους) και η οποία ίσχυε για το μεταβατικό στάδιο για πλήρη εφαρμογή του ΕΛΟΤ 60364 από 08.10.2021 μέχρι 31.12.2023, έχει καταργηθεί από 01.01.2024.

Άρα πρωτόκολλα αρχικού ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 με ημερομηνία εκδόσεως μετά την 31.12.2023 δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας!

Το ΕΛΟΤ HD 384 παραμένει σε εφαρμογή μόνο για τους έκτακτους ελέγχους και τους τακτικούς επανελέγχους των εγκαταστάσεων ή των τμημάτων τους που έχουν κατασκευαστεί με αυτό. 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 καθιερώθηκε νομοθετικά αντικαθιστώντας τους ΚΕΗΕ με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004. Η πλήρης εφαρμογή του ξεκινά από τον 03/2006.

H Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006 στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006 έχει άμεση επίδραση στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Oρίζει την υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις. Ορίζει επίσης σαν βασική γείωση την θεμελιακή και ορίζει προθεσμία έξι μηνών για ενημέρωση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).

Με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 999 της 03/01/2007 στο ΦΕΚ 57 Β της 24.01.2007 από το ΥΠΕΧΩΔΕ έκλεισε το θέμα ενημέρωσης - επικαιροποίησης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) τροποποιώντας το άρθρο 30 της υπ’ αριθμόν 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ’/1989). Στην απόφαση αυτή αναφέρεται σαφώς η υποχρέωση κατασκευής των νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Ορίζεται η υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις και ορίζεται σαν βασική γείωση η θεμελιακή στα νέα κτίρια.

Η Απόφαση του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας Οικονομία και Ναυτιλίας της 19.04.2011 με αριθμό Φ.50/503/168 στο ΦΕΚ 844 Β της 16.05.2011ι με τίτλο: ‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65»’’.  Η απόφαση αυτή θέτει σε εφαρμογή τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της ισχύουσας Νομοθεσίας σχετικά με τους αρχικούς ελέγχους και τους επανελέγχους καθιερώνοντας πρωτόκολλο ελέγχου.

  

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4825 Β της 24.12.2019 η Απόφαση με αριθ. 130414 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αλλάζει το Άρθρο 1 της ΚΥΑ της ΦΑ'50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β'). Οι βασικές αλλαγές είναι η απαίτηση για κάλυψη με ΔΔΡ με ΙΔΝ<=30mA μόνο τερματικών γραμμών, η απαλλαγή κάλυψης με ΔΔΡ των τερματικών γραμμών στα συστήματα TN-C και η δυνατότητα μη κάλυψης με ΔΔΡ τερματικών γραμμών που τροφοδοτούν ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό υπό προϋποθέσεις μελέτης και τεκμηρίωσης.

Μια προσπάθεια ανάλυσης της Απόφασης με επισημάνσεις και ερμηνείες βρίσκεται εδώ


Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους 

Οι διαφορές ΕΛΟΤ HD 384- ΚΕΗΕ βρίσκονται εδώ


 

 

 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr