Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διάφορα

Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός

Στην Υπουργική Απόφαση με τίτλο: "Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού"  με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3985Β της 22.06.2023, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε εφαρογή τον νέο αυτόν Κανονισμό. Με ηλεκτρολογική οπτική:
Οι απαιτήσεις για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ήταν στο άρθρο 30 στον παλιό Κανονισμό, στον νέο βρίσκονται στο άρθρο 31. Διατηρείται ό όρος ‘’εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων’’. Έχει γίνει προσαρμογή στην ισχύουσα νομοθεσία για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (παράγραφος 1.2). Δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη ότι τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον στην ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ! Φαίνεται να παραμένουν στην ΔΕΗ! Για τους υποσταθμούς παραμένει ακόμα ο ΚΕΗΕ (παράγραφος 2.4)! Προσαρμογές έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.
Καλή εφαρμογή στην πράξη!

Περισσότερα στο ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και βέβαια στο Εθνικό Τυπογραφείο

 

Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους

Ένα θέμα που έχει απασχολήσει και απασχολεί πολλούς ηλεκτρολόγους: Οι επεκτάσεις σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε κοινόχρηστους χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση, ρυθμίζεται νομοθετικά. Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται στο ΦΕΚ 251Α' της 23.12.2021 στο άρθρο 159.  Όπως προκύπτει από το άρθρο αυτό, πριν την κατασκευή της εγκατάστασης απαιτείται πρώτα μελέτη η οποία πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Το ΦΕΚ αυτό έχει για τίτλο ''Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις''. Επειδή το ΦΕΚ περιέχει πολλά και μη σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θέματα, εδώ διατίθεται ένα απόκομμα του με μόνο το άρθρο 159. 

Περισσότερα στο απόκομμα του ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και βέβαια στο Εθνικό Τυπογραφείο

 

 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Ο Κανονισμός αυτός έχει επικαιροποιηθεί πρόσφατα (Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 41, στο ΦΕΚ 80Α' της 7.05.2018), έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις 07.08.2018 και καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια. Με τις απαιτήσεις του δημιουργούνται διασυνδέσεις με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 για τις δομικές κατασκευές (Construction Products Regulation = CPR), ο οποίος θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα καλώδια που προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση, σε δομικά έργα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κτίρια και γενικά σε έργα πολιτικού μηχανικού (π.χ. λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες κ.λπ.). Οι κατηγορίες των καλωδίων που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις του CPR είναι: Τα καλώδια ισχύος, ελέγχου, τηλεπικοινωνιών και οι οπτικές ίνες. 
Επίσης τα Τμήματα 422, 526 και το Κεφάλαιο 56 του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364 συνδέονται με αυτόν τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Περισσότερα  στο ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και βέβαια στο Εθνικό Τυπογραφείο

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr