Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για ΔΕΔΔΗΕ

Κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

Ο Κώδικας Δικτύου όπως θα λέγεται πλέον βρίσκεται στο δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ 78 της 20/01/2017 αποτελείται από 68 συνολικά σελίδες και από την ημερομηνία αυτή ξεκινά η ισχύς του.
Τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία για ηλεκτρολόγους, κατά την εκτίμηση του γράφοντος: 
-Με βάση το Άρθρο 2, πρέπει να αναμένονται Εγχειρίδια Εφαρμογής, τα οποία θα καταρτίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα θεσπίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρα πρέπει να αναμένεται εντός ενός έτους Εγχειρίδιο οδηγιών σύνδεσης με το Δίκτυο (ένα από τα προβλεπόμενα εγχειρίδια, το πλέον ενδιαφέρον για τους ηλεκτρολόγους). 
-Με βάση το Άρθρο 13 ορίζεται η μέγιστη αναμενόμενη τιμή της έντασης βραχυκυκλώσεως στα διάφορα επίπεδα του Δικτύου. Για παράδειγμα στην χαμηλή τάση: 
Για υπόγειο δίκτυο, τυπικά τα 25 kΑ, και κατά περίπτωση τα 30 kA και για εναέριο δίκτυο τυπικά τα 15 kA, και κατά περίπτωση τα 25 kA. 

-Με βάση το Άρθρο 15 τα Δίκτυα ΤΤ (άμεσης γείωσης) της Αττικής παραμένουν, με αναφορά σε σύστημα γείωσης της εγκατάστασης (OXI του δημόσιου δικτύου ύδρευσης). 
-Στο Άρθρο 29 περιγράφονται εξατομικευμένες μετρήσεις Ποιότητας Ενέργειας. 
Οι Χρήστες του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ έχουν το δικαίωμα ατομικής εξακρίβωσης της Ποιότητας Τάσης ή και της Συνέχειας Τροφοδότησης των εγκαταστάσεών τους. Η εξακρίβωση αυτή μπορεί να γίνει από τον ΔΕΔΔΗΕ με διάφορους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο αυτό. 

-Στο Άρθρο 34 ορίζονται οι προϋποθέσεις για αποζημίωση καταναλωτών για βλάβες συσκευών εξαιτίας συμβάντων που σχετίζονται με το Δίκτυο.
Στο Άρθρο 54 περιγράφονται π
εριπτώσεις άρνησης σύνδεσης και διακοπής σύνδεσης στο Δίκτυο.

-Στο Άρθρο 59 ορίζονται οι κατηγορίες προσωρινών συνδέσεων στο Δίκτυο.
-Στο Άρθρο 66 περιγράφεται το όριο κυριότητας των εγκαταστάσεων (Δίκτυο – καταναλωτής). 
-Στο Άρθρο 72 γίνεται αναφορά στα μέσα ζεύξης και προστασίας όπως επίσης για την γείωση των εγκαταστάσεων των Χρηστών.
-Στο Άρθρο 76 γίνεται σαφής αναφορά ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων των Χρηστών τελεί υπό την ευθύνη τους. Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά για την νομιμοποίηση των γεννητριών που χρησιμοποιούνται σαν εφεδρικές μονάδες παραγωγής.
-Στο Άρθρο 79 περιγράφεται ο έ
λεγχος εγκαταστάσεων Χρηστών από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση στο Δίκτυο του.

-Στο Άρθρο 95 γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις ρευματοκλοπές. 

Περισσότερα στο ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και στο Εθνικό Τυπογραφείο

Καλή ανάγνωση και καλή εφαρμογή!

 

Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης.

Στην απόφαση αυτή περιγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Περισσότερα στο ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και στο Εθνικό Τυπογραφείο

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr