Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για γεννήτριες

                                             

H μέχρι τώρα (09.2019) εντοπισμένη νομοθεσία για τις γεννήτριες (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη = Η/Ζ) οι οποίες προορίζονται για εφεδρική τροφοδοσία:
-Από το άρθρο 10 του Νόμου 2773/99 (ΦΕΚ Α' 286/22-12-99).
-Από την παράγραφο Γ του άρθρου 24 του Νόμου 3468/06 (ΦΕΚ Α΄ 129/27-06-2006). Από αυτά προκύπτει ότι όλα τα Η/Ζ, εφεδρικής τροφοδοσίας ανεξαρτήτως ισχύος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. 

-Από την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (ΦΕΚ Β' 5674/17-12-2018) η οποία περιέχει την Διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Η Απόφαση αυτή περιέχει την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του ν.2244/1994.

-Από την Απόφαση 754/2019 της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 3433 11-09-2019) με τίτλο: ''Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζεύγων (Η/Ζ), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 13, του άρθρου 132 του ν. 4001/2011.'' Αφορά όλα τα Η/Ζ εφεδρικής παραγωγής. Καθορίζει τα έγγραφα και τα έντυπα που πρέπει να κατατίθενται για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων στον ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ). Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ανακοινώσει το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο στο site του https://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/egkatastasi-efedrikou-stathmou-hz/. 
Το ΦΕΚ Β'3433 είναι διαθέσιμο εδώ, είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά και στο διαδίκτυο.  

 

Επισημάνσεις: 

-Οι βασικές ηλεκτρολογικές απαιτήσεις για τα Η/Ζ αναφέρονται στο τμήμα 551 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 (μονάδες ιδιοπαραγωγής χαμηλής τάσης).

-Τα νομιμοποιημένα Η/Ζ θα πρέπει να δηλώνονται και να περιγράφονται στο βασικό έγγραφο της νέας ΥΔΕ στον χώρο ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, όπως επίσης στο πρωτόκολλο ελέγχου, στην έκθεση παράδοσης και στα σχέδια της. 

-Εφόσον διαπιστώνεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λειτουργία Η/Ζ εφεδρικής τροφοδοσίας χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία νομιμοποίησης του, αποστέλλεται επιστολή στον πελάτη με κοινοποίηση στην Υπηρεσία της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εγκατάσταση του Η/Ζ. Με αυτήν την επιστολή ο πελάτης θα ενημερώνεται ότι εάν σε διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να συναφθεί η Πρόσθετη Συμφωνία για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή του, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αμέσως μετά και χωρίς άλλη ειδοποίηση θα προχωρεί στη διακοπή της παροχής ρεύματος στο ακίνητό του.

Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους

 

 

 

 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr