Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


νομικό πλαίσιο

Εδώ βρίσκονται οι Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004 και έβαλε σε πλήρη ισχύ από 05/03/2006 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384).

Η απόφαση αυτή έχει 6 άρθρα:

  1. Ορίζει την αντικατάσταση των ισχυόντων ΚΕΗΕ από το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και καθιερώνει την συστηματική επικαιροποίηση του.
  2. Ορίζει σαν βασική γείωση την θεμελιακή
  3. Κάνει αναφορά για προστασία από υπερτάσεις
  4. Αναφέρει το νέο πρότυπο για τους χρωματισμούς των καλωδίων
  5. Δίδει κατευθύνσεις και ορίζει βασικά σημεία για τον αρχικό έλεγχο και για τους επανελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  6. Ορίζει μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή του νέου προτύπου 2 έτη.

Η απόφαση αυτή είναι διαθέσιμη σε αρχείο Acrobat 1,2Mb


Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΦΑΆ 50/12081/642 της 26/07/2006
(Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006 και τέθηκε σε άμεση ισχύ).

Η απόφαση αυτή έχει 3 άρθρα:

  1. Ορίζει την υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις.
  2. Ορίζει σαν βασική γείωση την θεμελιακή και ορίζει προθεσμία για ενημέρωση του κτιριοδομικού κανονισμού.
  3. Περιγράφει τα επαγγελματικά δικαιώματα στις εγκαταστάσεις της απόφασης

Η απόφαση αυτή είναι διαθέσιμη σε αρχείο Acrobat 0,15Mb

 

Η Aπόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Έρχεται σε συνέχεια της ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) με αριθ. ΦΑΆ 50/12081/642 της 26/07/2006 η οποία θέτει την θεμελιακή γείωση υποχρεωτική όπως επίσης και τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος.
Η απόφαση αυτή βρίσκεται στο δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ 57 της 24/1/2007
Με αυτήν τροποποιείται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) και συγκεκριμένα αντικαθίσταται η παράγραφος 1.2 του άρθρου 30 της απόφασης 3046/304/3.2.1989 του ΦΕΚ 59 ΅Δ /1989. Με την αντικατάσταση αυτή:
-Γίνεται υποχρεωτική η κατασκευή των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
-Καθιερώνεται η θεμελιακή γείωση σαν υποχρεωτική
-Καθιερώνεται η υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος

Η απόφαση αυτή είναι διαθέσιμη σε αρχείο Acrobat 0,2Mb

 

Η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ. Φ.50/503/168 της 19/04/2011
(Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 844 Β της 16/05/2011)

Η απόφαση αυτή έχει 4 άρθρα:
1. Ορίζει νέο περιεχόμενο για την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη στο οποίο περιλαμβάνεται και πρωτόκολλο ελέγχου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
2. Περιγράφει τις απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων για υποσταθμούς μέσης τάσης 
3. Ορίζει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες η επιχείρηση διανομής ενέργειας μπορεί να σαρνηθεί την σύνδεση ή να διακόψει την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης.  
4. Ορίζει μεταβατικό στάδιο 3 μηνών. Επομένως μετά τις 16.08.2011 πρέπει να είναι σε χρήση μόνο η νέα ΥΔΕ.

Η απόφαση αυτή είναι διαθέσιμη σε αρχείο Acrobat 0,4Mb

 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr