Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


Έλεγχοι και επανέλεγχοι κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Στο βιβλίο αυτό και στο CD που το συνοδεύει έχουν συγκεντρωθεί βασικές πληροφορίες, πρακτικές οδηγίες και εμπειρίες σχετικά με τους ελέγχους και τους επανελέγχους των κτιριακών ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων. Στόχος και σκοπός είναι, να γίνουν όλα αυτά ένα βοήθημα για όσους θέλουν να ασχοληθούν μεθοδικά με ελέγχους και επανελέγχους. Aναλυτικότερα περιλαμβάνονται:
-Οι απαιτήσεις της ισχύουσας ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας και του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 με έμφαση στο Μέρος 6.
-H δομή και ο τρόπος συμπλήρωσης των εγγράφων της νέας ΥΔΕ, με έμφαση στα πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου.
-Η παρουσίαση των δυνατοτήτων συμπλήρωσης της νέας ΥΔΕ με υπολογιστή.
-Οι μεθοδολογίες και η δομή του οπτικού ελέγχου με παραδείγματα από την πράξη.
-Οι τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων με παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές.
-Οδηγίες για τους επανελέγχους.
-Οι δυνατότητες και η αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων  για δοκιμές και μετρήσεις.
-Προτάσεις για την καλύτερη προσέγγιση και την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αξία και τα οφέλη από τους ελέγχους και τους επανελέγχους.
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου. ISBN: 978-960-491-025-0

Διορθώσεις και βελτιώσεις στο βιβλίο, ενημέρωση 20.02.2012
Όπως έχει γραφεί και στον πρόλογο του βιβλίου, ο γράφων δεν διεκδικεί το αλάθητο. Στην σελίδα αυτή θα συγκεντρώνονται οι επισημάνσεις που εντοπίζονται από τους αναγνώστες που χρειάζονται αλλαγές, διορθώσεις, βελτιώσεις ή διαγραφές και προσθήκες και οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη εκτύπωση του.

Σελίδα 13, 8η γραμμή από το τέλος, διαγραφή:
- Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήστη η αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης.

Σελίδα 50, 13η γραμμή από την αρχή, διαγραφή:
(Συμπλήρωση. της παραγράφου 2 από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.2302/95, ΦΕΚ 74 Α΄: Εν αρνήσει του σωματείου η ανωτέρω θεώρησις γίνεται υπό της Αστυνομικής Αρχής, άμα τη υποβολή, ιδίας σχετικής υπευθύνου δηλώσεως).

Σελίδα 122, 14η γραμμή από το τέλος, αλλαγή:
-Το άρθρο 109 σχετικά μα με τις απαιτήσεις για αυτομάτους υπερφορτίσεως κινητήρων.

Σελίδα 257, Η μέτρηση αντίστασης γείωσης με εργοταξιακή παροχή δεν πρέπει να θεωρηθεί οριστική. Οι μέτρηση αυτή όπως και οι μετρήσεις της διάταξης διαφορικού ρεύματος και του βρόχου σφάλματος, αλλά και οι δοκιμές του μέρους 2, θα πρέπει να ολοκληρωθούν μετά την κανονική ηλεκτροδότηση και να καταγραφούν σε συμπληρωματικό πρωτόκολλο ελέγχου.

Πολλά ευχαριστώ στους καλούς μου αναγνώστες για τις παραπάνω επισημάνσεις και υποδείξεις.

Γιώργος Σαρρής

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr