Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Τελευταία ενημέρωση::
November 06, 2018, 22:09


ΦΕΚ για γεννήτριες

                                             

H μέχρι τώρα (02.2013) ισχύουσα νομοθεσία για τις γεννήτριες (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη = Η/Ζ) οι οποίες προορίζονται για εφεδρική τροφοδοσία καθορίζεται:
-Από το άρθρο 10 του Νόμου 2773/99 (ΦΕΚ Α' 286/22-12-99).
-Από την παράγραφο Γ του άρθρου 24 του Νόμου 3468/06 (ΦΕΚ Α΄ 129/27-06-2006). Από αυτά προκύπτει ότι όλα τα Η/Ζ, εφεδρικής τροφοδοσίας ανεξαρτήτως ισχύος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Υποχρεούνται όμως στη λήψη βεβαίωσης εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής η οποία εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

-Από την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ.6/οικ.25131 (ΦΕΚ Β’ 2442/11-12-2009).
H απόφαση αυτή είναι τροποποίηση – συμπλήρωση της Υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295 /19−4−1995 (ΦΕΚ 385 Β΄/10-05-1995). Από αυτήν προκύπτει ότι όλα τα Η/Ζ εφεδρικής τροφοδοσίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Υποχρεούνται όμως στη λήψη σχετικής εξαίρεσης από τις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται η ηλεκτρική εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει το Η/Ζ.
Η διαδικασία νομιμοποίησης Η/Ζ εφεδρικής τροφοδοσίας περιγράφεται αναλυτικά στο site της ΔΕΔΔΗΕ (Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στο link
: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=59004&nt=18&lang=1

Επισημάνσεις: 
-Οι βασικές ηλεκτρολογικές απαιτήσεις για τα Η/Ζ αναφέρονται στο τμήμα 551 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 (μονάδες ιδιοπαραγωγής χαμηλής τάσης).

-Τα νομιμοποιημένα Η/Ζ θα πρέπει να δηλώνονται και να περιγράφονται στο βασικό έγγραφο της νέας ΥΔΕ στον χώρο ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, όπως επίσης στο πρωτόκολλο ελέγχου, στην έκθεση παράδοσης και στα σχέδια της. 

-Εφόσον διαπιστώνεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λειτουργία Η/Ζ εφεδρικής τροφοδοσίας χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία νομιμοποίησης του, αποστέλλεται επιστολή στον πελάτη με κοινοποίηση στην Υπηρεσία της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εγκατάσταση του Η/Ζ. Με αυτήν την επιστολή ο πελάτης θα ενημερώνεται ότι εάν σε διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να συναφθεί η Πρόσθετη Συμφωνία για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή του, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αμέσως μετά και χωρίς άλλη ειδοποίηση θα προχωρεί στη διακοπή της παροχής ρεύματος στο ακίνητό του.

Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους

 

 

 

 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr