Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για ΥΔΕ 

 

Η νομοθεσία που αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Με τον Νόμο 4483/1965 η υποχρέωση και η ευθύνη για τον έλεγχο και τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μεταφέρθηκε από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας στους κατασκευαστές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ο Νόμος αυτός της 24 Ιουν. 1965 (ΦΕΚ Α 118/Α/65) έχει τον τίτλο: ‘’Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων’’ και καθιέρωσε την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Στην συνέχεια το Υπουργείο Βιομηχανίας εξέδοσε μια Υπουργική Απόφαση για την ερμηνεία του παραπάνω Νόμου. Η απόφαση αυτή με αριθμό 115239/25702/3627 της 21/12/1965 δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ 8 της 07.01.1966 στην παράγραφο 15.

Στο ΦΕΚ 174Α της 11.10.1972 συμπληρώνεται ο Νόμος 4483/1965 σχετικά με τις ηλεκτροδοτήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων 

Στο ΦΕΚ 131Α της 26.06.1973 συμπληρώνεται ο Νόμος 4483/1965 σχετικά με τις μετατοπίσεις δικτύων της ΔΕΗ. 

Με το ΦΕΚ 965 Β 1976 στο οποίο περιλαμβάνεται η Υπουργική Απόφαση 41392/13189/3281: Η ΔΕΗ παρακαλουθεί μέσω του αρχείου της τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και ενημερώνει τους ιδιοκτήτες για τον επενέλεγχο τους. Δίδονται οδηγίες για το πως πρέπει να ελέγχονται οι εγκαταστάσεις από τους ηλεκτρολόγους. Το Υπουργείο Βιομηχανίας ή η ΔΕΗ μπορούν να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Με το ΦΕΚ 74 Α΄ της 17.04.1995, έγιναν τροποιήσεις του Νόμου 4483/1965 με το άρθρο 3 του Νόμου 2302/95. Η κυριότερη τροποποίηση είναι αυτή με την οποία ορίζεται ότι η θεώρηση της ΥΔΕ θα γίνεται από τα επαγγελματικά σωματεία (εκτός από των διπλωματούχων μηχανικών).

Στο ΦΕΚ 844 Β της 16/05/2011 βρίσκεται η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ. Φ.50/503/168 της 19/04/2011 η οποία ορίζει την νέα Υπέυθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και καταργεί μερικώς την απόφαση με αριθμό 115239/25702/3627 της 21/12/1965

Με Υπουργική Απόφαση, η ημερομηνία της πλήρους εφαρμογής της νέας ΥΔΕ μετατίθεται για την 01/11/2011.
(ΦΕΚ Β' 1809 της 11.08.2011).  

Περισσότερες πληροφορίες για την νέα ΥΔΕ βρίσκονται εδώ

Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους

  

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr